Privacyverklaring
consumenten

PRIVACYVERKLARING – april 2023

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om u een hypotheekaanbod te kunnen doen, beoordelen wij, MUNT Hypotheken B.V. (hierna: MUNT, wij en ons), uw situatie. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Uw gegevens gebruiken wij verder voor het:

 • voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met MUNT;
 • informeren over relevante producten en diensten van MUNT;
 • uitvoeren van marktonderzoek;
 • vastleggen en communiceren voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit;
 • doen van (statistische) analyses. Zo onderzoeken wij (mogelijke) trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s;
 • om uw en onze risico’s te beoordelen (waaronder ook die van onze investeerders);
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • ontwikkelen en verbeteren van onze producten en dienstverlening, waaronder ook coachings- en trainingsdoeleinden; en
 • aangaan en uitvoeren van zakelijke transacties van MUNT en de Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken.

Wij mogen uw gegevens binnen de groep van bedrijven waartoe MUNT behoort delen voor interne administratieve doelen en ten behoeve van de dienstverlening aan u.

 

OP BASIS VAN WELKE GELDIGE REDENEN (GRONDSLAGEN) VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens als wij daar een rechtmatige reden voor hebben, namelijk:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van MUNT;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van MUNT of (een) derde(n) (zoals onze klanten, investeerders, financiële instellingen of de financiële sector), voor zover uw privacyrechten niet zwaarder wegen. Wij hebben bijvoorbeeld gerechtvaardigde belangen om klanten te informeren over onze producten en diensten, om die producten en diensten te verbeteren, om marktonderzoek te doen of (statistische) analyses en om zakelijke transacties aan te gaan in het bedrijfsbelang van MUNT of haar groepsvennootschappen; of
 • uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming niet aan.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN WIJ?

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie;
 • overige klantgegevens zoals uw geslacht, nationaliteit, beroep, leeftijd en burgerlijke staat;
 • gegevens van het onderpand voor uw hypotheek;
 • gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen;
 • gegevens van uw eventuele huidige hypotheek;
 • gegevens van de leningovereenkomst die u bij ons aangaat;
 • uw bankrekeninggegevens;
 • uw identificatiegegevens zoals uw burgerservicenummer;
 • uw financiële gegevens en inkomensgegevens;
 • persoonsgegevens uit correspondentie met u; en
 • strafrechtelijke gegevens, voor zover verplicht op grond van de wet of toegestaan ingevolge wet- en regelgeving.

 

Wij ontvangen persoonsgegevens in principe direct van u, maar het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, zoals uw partner, tussenpersonen, het Waardering Onroerende Zaken (WOZ) register en partijen die worden genoemd in deze privacyverklaring onder het kopje “Doorgifte Persoonsgegevens”.

 

VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Deze geheimhouding is niet van toepassing als de wet ons anders verplicht of voor zover de wet ons dat toestaat.

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in verband met een contractuele verplichting van MUNT. Met derden bedoelen wij onder andere aan MUNT gelieerde partijen zoals groepsvennootschappen van MUNT, Stichting Ontvangsten Munt Hypotheken, investeerders in MUNT, partijen aan wie uw hypotheeklening of -schuld is overgedragen, tussenpersonen, servicepartners aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, taxateurs, notarissen, deurwaarders, incassobureaus, makelaars, verzekeringsmaatschappijen, het Bureau Krediet Registratie (BKR), Calcasa, de Stichting WEW, de Belastingdienst, bevoegde autoriteiten en partijen die betrokken zijn bij zakelijke transacties die wij aangaan.

Als wij hiervoor toestemming geven, kunnen deze partijen voor hun eigen risicoanalyses ook (periodiek) persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken. Hiermee kunnen zij uw persoonsgegevens gebruiken om bijvoorbeeld bij Bureau Krediet Registratie (BKR) een kredietscore op te vragen of om een actuele waardebepaling bij Calcasa te verkrijgen. Zo kunt u tijdig gewaarschuwd worden of hulp krijgen bij (mogelijke) betalingsproblemen.

Uw gegevens delen wij met Stater Nederland N.V. Zij werken met ons samen bij de administratie van uw hypotheek. Voor het behandelen van uw aanvraag, vragen wij gegevens op bij verschillende instanties zoals Bureau Krediet Registratie (BKR), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Kamer van Koophandel (KvK) en het Kadaster, zodat wij de door u geleverde gegevens kunnen controleren. In het geval van fraude kunnen wij uw gegevens doorgeven, teneinde de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen, aan de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH) en andere financiële instellingen voor zover toegestaan. Wij zullen uw gegevens dan opnemen in het incidentenregister en/of het Extern Verwijzingsregister van de SFH.

Wij maken gebruik van en nemen deel aan waarschuwingssystemen, mede met het oog op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (i) gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de branche, MUNT of een van haar groepsvennootschappen, Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken of investeerders in MUNT zelf, alsmede onze klanten en medewerkers, en (ii) oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de onder (i) genoemde partijen.

Zodra u een hypotheekaanbod van ons accepteert, sturen wij uw gegevens voor het passeren van uw hypotheek naar de door u opgegeven notaris. Nadat wij uw hypotheek in beheer nemen, kunnen wij als er aanleiding toe is weer gegevens delen met uw tussenpersoon. Als u dit niet meer wilt of u wilt overstappen naar een andere tussenpersoon, geeft u dit dan aan ons door.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen over nieuwe aanbiedingen. Dat zullen wij doen als wij geloven dat u hier baat bij kan hebben. U kunt altijd aangeven dat u dat niet wilt.

 

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Het verwerken van persoonsgegevens die u aan MUNT geeft, gebeurt over het algemeen binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) (hierna: de EER). In het geval er toch persoonsgegevens met ontvangers buiten de EER worden gedeeld, dan doen wij dat alleen als voldaan wordt aan de AVG. Dit betekent dat een doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de EER mogelijk is:

(i)        als een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waaruit blijkt dat de betreffende ontvanger een passend beschermingsniveau biedt, zoals op dit moment bijvoorbeeld geldt voor Amerikaanse bedrijven die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield Framework;

(ii)       als passende waarborgen voor de bescherming van de persoonsgegevens zijn getroffen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst tot gegevensoverdracht op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen. Een kopie hiervan kan bij ons worden opgevraagd; of

(iii)      bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit of een passende waarborg zoals hierboven bedoeld, indien aan één van de voorwaarden van art. 49 AVG is voldaan (alleen voor specifieke situaties).

 

VERZOEKEN OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen, of om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen. Daarnaast kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat schriftelijk met de contactgegevens in deze privacyverklaring. Er gelden volgens de wet verschillende uitzonderingen op de genoemde rechten. Wij zullen van geval tot geval nagaan of daarvan sprake is.

 

BEWAAR- EN VERWERKINGSTERMIJNEN

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijk geregeld is. Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken voor het aangaan of uitvoeren van een leningovereenkomst, gelden er termijnen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Als u een leningovereenkomst met ons hebt gesloten, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken tot zeven jaar na aflossing van de lening of na de laatste handeling in het kader van de leningovereenkomst.
 • Als wij een rente-aanbod hebben uitgebracht, maar geen leningovereenkomst met u hebben, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken tot twee jaar na het einde van de geldigheid van ons rente-aanbod.
 • Als u een aanvraag heeft ingediend, maar wij hebben geen rente-aanbod uitgebracht, mogen wij uw gegevens verwerken tot twee jaar na het verstrijken van de datum van uw hypotheekaanvraag.

 

CONTACTGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van MUNT.

Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacygegevens’.

info@munthypotheken.nl

MUNT Hypotheken B.V.
Bezuidenhoutseweg 16B
2594 AV Den Haag

 

KLACHTEN

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.munthypotheken.nl publiceren wij altijd de meeste recente versie.

 

MUNT Hypotheken B.V. – april 2023


Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.