MUNT Hypotheken
Gewoon samen

Privacyverklaring consumenten

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om u een hypotheekaanbod te kunnen doen, beoordelen wij uw situatie. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene wet gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens gebruiken wij verder voor het:

 • voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met MUNT Hypotheken (MUNT)
 • informeren over relevante producten en diensten van MUNT
 • uitvoeren van marktonderzoek
 • vastleggen en communiceren voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
 • doen van statistische analyses
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hiervoor een wettelijke reden hebben. Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om met elkaar een leningovereenkomst aan te gaan en uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN WIJ?

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
 • overige klantgegevens zoals uw nationaliteit, beroep en burgerlijke staat
 • gegevens van het onderpand voor uw hypotheek
 • gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen
 • gegevens van uw eventuele huidige hypotheek
 • gegevens van de leningovereenkomst die u bij ons aangaat
 • uw bankrekeninggegevens
 • uw identificatiegegevens zoals uw BSN nummer
 • uw financiële gegevens en inkomensgegevens

VERTROUWELIJKHEID

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

BEVEILIGING

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden bedoelen wij onder andere tussenpersonen, servicepartners aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, investeerders die belegd hebben in MUNT Hypotheken, taxateurs, notarissen, deurwaarders, incassobureaus, makelaars, verzekeringsmaatschappijen, Bureau Krediet

Registratie (BKR), Stichting WEW en de Belastingdienst. MUNT zorgt er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt. Wij verplichten samenwerkende partijen

contractueel om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. U ontvangt via MUNT Hypotheken geen aanbiedingen van derde partijen.

Uw gegevens delen wij met Stater Nederland N.V.. Zij werken met ons samen bij de administratie van uw hypotheek. Voor het behandelen van uw aanvraag vragen wij gegevens op bij verschillende instanties zoals Bureau Krediet Registratie (BKR), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Kamer van Koophandel (KvK) en het Kadaster zodat wij de door u geleverde gegevens kunnen controleren. In het geval van fraude kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH).

Zodra u een hypotheekaanbod van ons accepteert, sturen wij uw gegevens voor het passeren van uw hypotheek naar de door u opgegeven notaris. Nadat wij uw hypotheek in beheer nemen, kunnen wij als er aanleiding toe is weer gegevens delen met uw tussenpersoon. Als u dit niet meer wilt of u wilt overstappen naar een andere tussenpersoon, geeft u dit dan aan ons door.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen over nieuwe aanbiedingen. Dat zullen wij doen als wij geloven dat u hier baat bij kan hebben. U kunt altijd aangeven dat u dat niet wilt.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Het verwerken van persoonsgegevens die u aan MUNT Hypotheken geeft, gebeurt over het algemeen binnen de Europese Unie. Sommige gegevens kunnen worden verwerkt in de Verenigde Staten. In dat geval zal de partij die uw gegevens verwerkt aangesloten moeten zijn bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze voldoen aan de eisen van de AVG.

VERZOEKEN OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen. Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

BEWAAR- EN VERWERKINGSTERMIJNEN

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijke geregeld is. Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken voor het aangaan of uitvoeren van een leningovereenkomst zijn, gelden er termijnen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Als u een leningovereenkomst met ons hebt gesloten mogen wij uw persoonsgegevens verwerken tot zeven jaar na aflossing van de lening of na de laatste handeling in het kader van de leningovereenkomst.
 • Als wij een rente-aanbod hebben uitgebracht, maar geen leningovereenkomst met u hebben, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken tot twee jaar na het einde van de geldigheid van ons rente-aanbod.
 • Als u een aanvraag heeft ingediend, maar wij hebben geen rente-aanbod uitgebracht, mogen wij uw gegevens verwerken tot twee jaar na het verstrijken van de datum van hypotheekaanvraag.

Na het verstrijken van deze termijnen wissen wij uw persoonsgegevens automatisch. Binnen deze termijnen kan dit niet. Binnen deze termijnen kunt u ook geen bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van MUNT Hypotheken B.V.

Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacy gegevens’.

 

info@munthypotheken.nl

MUNT Hypotheken
Bezuidenhoutseweg 16B
2594 AV Den Haag

KLACHTEN

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.munthypotheken.nl publiceren wij altijd de meeste recente versie.

 

MUNT Hypotheken – juli 2019