MUNT Hypotheken
Gewoon samen

Privacyverklaring consumenten

Om u een hypotheekaanbod te kunnen doen, beoordelen wij, MUNT Hypotheken B.V. (hierna MUNT, wij en ons), uw situatie. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens gebruiken wij verder voor het:

 • voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met MUNT Hypotheken (MUNT)
 • informeren over relevante producten en diensten van MUNT
 • uitvoeren van marktonderzoek
 • vastleggen en communiceren voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
 • doen van statistische analyses
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • ontwikkelen en verbeteren van onze producten en dienstverlening, waaronder ook coaching- en trainingsdoeleinden; en
 • aangaan en uitvoeren van transacties van MUNT en de Stichting Ontvangsten Munt Hypotheken.


WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij daar een rechtmatige reden voor hebben, namelijk als:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van MUNT;
 • dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van MUNT of (een) derde(n) (zoals onze klanten, investeerders, financiële instellingen of de financiële sector), voor zover uw privacyrechten niet zwaarder wegen. Wij hebben bijvoorbeeld gerechtvaardigde belangen om klanten te informeren over onze producten en diensten, om die producten en diensten te verbeteren, om marktonderzoek te doen of (statistische) analyses, en om transacties aan te gaan in het bedrijfsbelang van MUNT of haar groepsvennootschappen; of
 • wij uw toestemming hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt die toestemming altijd intrekken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van de toestemming niet aan.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VAN U VERWERKEN

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie;
 • overige klantgegevens zoals uw geslacht, nationaliteit, beroep, leeftijd en burgerlijke staat;
 • gegevens van het onderpand voor uw hypotheek;
 • gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen;
 • gegevens van uw eventuele huidige hypotheek;
 • gegevens van de leningovereenkomst die u bij ons aangaat;
 • uw bankrekeninggegevens;
 • uw identificatiegegevens, zoals uw burgerservicenummer;
 • uw financiële gegevens en inkomensgegevens; en
 • persoonsgegevens uit correspondentie met u; en strafrechtelijke gegevens, voor zover verplicht op grond van de wet of toegestaan ingevolge wet- en regelgeving.


HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ONTVANGEN EN DELEN
Wij ontvangen persoonsgegevens in principe direct van u. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, zoals uw partner, tussenpersonen, het register Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en andere partijen en registers die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig wordt geacht voor het uitvoeren van de overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in verband met een contractuele verplichting van MUNT. Met derden bedoelen wij onder andere aan MUNT gelieerde partijen. Denk aan groepsvennootschappen van MUNT, Stichting Ontvangsten Munt Hypotheken en investeerders in MUNT, tussenpersonen, servicepartners aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, taxateurs, notarissen, deurwaarders, incassobureaus, makelaars, verzekeringsmaatschappijen, het Bureau Krediet Registratie (BKR), Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de Belastingdienst, bevoegde autoriteiten en partijen die betrokken zijn bij transacties die wij aangaan.

Uw gegevens delen wij onder meer met Stater Nederland N.V. Zij werken met ons samen bij de administratie van uw hypotheek. Voor het behandelen van uw aanvraag, vragen wij gegevens op bij verschillende instanties, zoals BKR, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Kamer van Koophandel (KvK) en het Kadaster, zodat wij de door u geleverde gegevens kunnen controleren. Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen, kunnen wij, voor zover toegestaan, in het geval van fraude uw gegevens doorgeven aan Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH) en andere financiële instellingen.

Wij maken gebruik van en nemen deel aan waarschuwingssystemen, mede met het oog op het herkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (i) gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de branche, MUNT of een van haar groepsvennootschappen, de Stichting Ontvangsten Munt Hypotheken, onze cliënten en medewerkers, en (ii) oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de onder (i) genoemde partijen.

Zodra u een hypotheekaanbod van ons accepteert, sturen wij uw gegevens, voor het passeren van uw hypotheek, naar de door u opgegeven notaris. Nadat wij uw hypotheek in beheer nemen, kunnen wij gegevens delen met uw tussenpersoon. Als u dit niet (meer) wilt of als u wilt overstappen naar een andere tussenpersoon, moet u dit aan ons doorgeven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen over nieuwe aanbiedingen. Dat zullen wij doen als wij van mening zijn dat u hier baat bij kunt hebben. U kunt altijd aangeven als u dit niet wilt.


WAAR WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Het verwerken van persoonsgegevens die u aan MUNT geeft, gebeurt over het algemeen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (hieronder vallen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, mocht dat niet langer deel uitmaken van voorgenoemde groep). In het geval er toch persoonsgegevens met ontvangers buiten de EER worden gedeeld, dan doen wij dat alleen als voldaan wordt aan de AVG. Dit betekent dat doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de EER mogelijk is:

 1. als een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waaruit blijkt dat de betreffende ontvanger een passend beschermingsniveau biedt, zoals op dit moment bijvoorbeeld geldt voor Amerikaanse bedrijven die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield Framework;
 2. als passende waarborgen voor de bescherming van de persoonsgegevens zijn getroffen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst tot gegevensoverdracht op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen. Een kopie hiervan kan bij ons worden opgevraagd; of
 3. bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit of een passende waarborg zoals hierboven bedoeld, indien aan één van de voorwaarden van art. 49 AVG is voldaan (alleen voor specifieke situaties).
   

VERZOEKEN OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen. Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.


VERTROUWELIJKHEID
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.


BEVEILIGING
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.


DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden bedoelen wij onder andere tussenpersonen, servicepartners aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden, investeerders die belegd hebben in MUNT Hypotheken, taxateurs, notarissen, deurwaarders, incassobureaus, makelaars, verzekeringsmaatschappijen, Bureau Krediet

Registratie (BKR), Stichting WEW en de Belastingdienst. MUNT zorgt er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt. Wij verplichten samenwerkende partijen

contractueel om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. U ontvangt via MUNT Hypotheken geen aanbiedingen van derde partijen.

Uw gegevens delen wij met Stater Nederland N.V.. Zij werken met ons samen bij de administratie van uw hypotheek. Voor het behandelen van uw aanvraag vragen wij gegevens op bij verschillende instanties zoals Bureau Krediet Registratie (BKR), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Kamer van Koophandel (KvK) en het Kadaster zodat wij de door u geleverde gegevens kunnen controleren. In het geval van fraude kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH).

Zodra u een hypotheekaanbod van ons accepteert, sturen wij uw gegevens voor het passeren van uw hypotheek naar de door u opgegeven notaris. Nadat wij uw hypotheek in beheer nemen, kunnen wij als er aanleiding toe is weer gegevens delen met uw tussenpersoon. Als u dit niet meer wilt of u wilt overstappen naar een andere tussenpersoon, geeft u dit dan aan ons door.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen over nieuwe aanbiedingen. Dat zullen wij doen als wij geloven dat u hier baat bij kan hebben. U kunt altijd aangeven dat u dat niet wilt.
 

VERZOEKEN OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen, of om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen. Daarnaast kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Als u hierover contact met ons wilt opnemen, dan kan dit schriftelijk met de contactgegevens in deze privacyverklaring. Er gelden volgens de wet verschillende uitzonderingen op de genoemde rechten. Wij zullen van geval op geval nagaan of daarvan sprake is.
 

VERTROUWELIJKHEID
Wij respecteren uw privacy. De persoonlijke gegevens die u aan ons geeft worden vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen, geheim te houden. Deze geheimhouding geldt niet als de wet ons anders verplicht of voor zover de wet ons dat toestaat.
 

BEVEILIGING
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.
 

BEWAAR- EN VERWERKINGSTERMIJNEN
Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijk toegestaan is. Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken voor het aangaan of uitvoeren van een leningovereenkomst, gelden er termijnen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Als u een leningovereenkomst met ons hebt gesloten, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken tot zeven jaar na aflossing van de lening of na de laatste handeling in het kader van de leningovereenkomst.
 • Als wij een rente-aanbod hebben uitgebracht, maar geen overeenkomst met u hebben, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken tot twee jaar na het einde van de geldigheid van ons rente-aanbod.
 • Als u een aanvraag voor een hypothecaire lening bij ons heeft ingediend, maar wij geen rente-aanbod hebben uitgebracht, mogen wij uw gegevens verwerken tot twee jaar na het verstrijken van de datum van de hypotheekaanvraag.
   

CONTACTGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van MUNT. Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacygegevens’:

MUNT Hypotheken
Bezuidenhoutseweg 16B
2594 AV Den Haag
info@munthypotheken.nl
 

KLACHTEN
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.munthypotheken.nl publiceren wij altijd de meest recente versie.

MUNT Hypotheken – Augustus 2019