MUNT Hypotheken
Gewoon samen

Privacyverklaring zakelijke relaties

PRIVACYVERKLARING 2018 – ZAKELIJKE RELATIES
DMF Hypotheekmanagement BV en DMF Investment Management BV (DMFCO) hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met onze dienstverlening of bedrijfsvoering.  Uw gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor het:

 • voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met DMFCO of MUNT Hypotheken
 • informeren over relevante producten en diensten van DMFCO of MUNT Hypotheken
 • vanwege onze bedrijfsvoering
 • uitvoeren van marktonderzoek
 • vastleggen en communiceren voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
 • doen van statistische analyses
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen

Als u ons een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. In het kader van onze zakelijke relatie kunnen wij u nieuwsbrieven of e-mails sturen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN WIJ?

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
 • overige klantgegevens zoals uw geslacht, bedrijf, functie en interesses
 • gegevens vanwege onze overeenkomst of bedrijfsvoering
 • uw identificatiegegevens zoals uw BSN nummer

VERTROUWELIJKHEID
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

BEVEILIGING
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is vanwege onze dienstverlening of bedrijfsvoering, voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DMFCO zorgt er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt. Wij verplichten samenwerkende partijen contractueel om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

U ontvangt via DMFCO geen aanbiedingen van derde partijen.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
Het verwerken van persoonsgegevens die u aan DMFCO geeft, gebeurt over het algemeen binnen de Europese Unie. Sommige gegevens kunnen worden verwerkt in de Verenigde Staten. In dat geval zal de partij die uw gegevens verwerkt, gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze voldoen aan de eisen van de Nederlandse wet en regelgeving.

VERZOEKEN OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met name als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven.

Mocht u informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit aangeven. Wij zullen u dan niet langer deze informatie sturen.

Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

BEWAAR- EN VERWERKINGSTERMIJNEN
Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijke geregeld is. Hierna wissen wij uw persoonsgegevens automatisch.

CONTACTGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van DMFCO.

Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacy gegevens’.

info@dmfco.nl
DMFCO
Bezuidenhoutseweg 16B
2594 AV Den Haag

KLACHTEN
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze websites www.dmfco.nl en www.munthypotheken.nl publiceren wij altijd de meeste recente versie.

DMFCO – mei 2018